Skip to content
Физика

Полупроводникови елементи


Курсове
Надежда Спасова
Изисква се код за достъп
Включване

За нас

“Полупроводникови елементи” е задължителен фундаментален учебен курс от програмата на специалността“Приложна електронна и компютърна техника”.
Знанията и уменията по “Полупроводникови елементи” са основа за успешно изучаване на специализираните схемотехнически дисциплини и многостранна реализация на студентите в различни области на компютърната техника.
Целта на учебната дисциплина е да запознае студентите с основните градивни елементи на електронните устройства /полупроводникови диоди, биполярни и полеви транзистори, оптоелектронни елементи/. Разглежда се принципът на действие на елементите, протичащите в тях физични процеси, характеристиките и параметрите, както и изменението им при начините за осигуряване на нормален режим на работа.
В края на обучението си студентът ще:
• знае физическите процеси протичащи в полупроводниците;
• знае принципа на работа на основните полупроводникови прибори, конструктивните им особености, основните понятия, величини, показатели и зависимости ;
• може да измерва основните им статични и динамични параметри ;
• може да сравнява по възможности и критични параметри основните полупроводникови прибори и схемни решения с тях.

Върнете се в началото