Skip to content
Компютри

Приложна компютърна графика


Курсове
Malinka Ivanova
Изисква се код за достъп
Включване

За нас

Приложна компютърна графика

Приложна компютърна графика е задължителен учебен курс от програмата за образователно-квалификационната степен Бакалавър на специалността “Приложна компютърна и електронна техника”.
Знанията и уменията по Компютърна графика създават предпоставки за многостранна професионална реализация на студентите в областта на компютърната графика и компютърната анимация: при създаване на анимационни филми, генериране на различни анимационни ефекти в киното и телевизията, създаване на компютърни игри; изграждане на мултимедийни приложения; в различни Интернет приложения - за електронен бизнес, електронно обучение и др.
Целта на учебната дисциплина е студентите да изучат принципите и алгоритмите за генериране и обработка на графични изображения, както и практически да приложат някои от основните и теоретични постановки в Компютърната графика чрез работа с конкретни професионални софтуерни среди.
В края на обучението си студентът ще:
• познава същността на векторната и растерната графика, действието на графичните устройства, състава на дисплейните картини;
• дефинира векторните и растерните трансформации в двумерната и тримерна графика и ще може да използва теоретичните постановки на изчислителната геометрия за извършване на преобразования при построяване на графични изображения;
• познава хардуерните и софтуерни платформи и понятия от мултимедийните технологии при компютърната графика;
• може да извършва технико-икономическа оценка на приложението на CAD/CAM платформите като база за използване на компютърната графика;
• прилага някои теоретични постановки при работа с професионален софтуер в областта на компютърната графика и мултимедия.


Върнете се в началото